godlo                logo22

CENA OBIADÓW W GRUDNIU 2017

KLASY 1-7             16 DNI X 3,00 ZŁ = 48,00 ZŁ      

ODDZIAŁ "0"         16 DNI X 5,00 ZŁ = 80,00 ZŁ      

"P"                          16 DNI X 5,84 ZŁ = 93,44 ZŁ    

 WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ OD 1 DO 5 GRUDNIA.

OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WYŻYWIENIA PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ DOPŁACAJĄ ZA KAŻDY DZIEŃ 3 ZŁ (KLASA 1-7)LUB 5 ZŁ ("0")

 

 

 

 

 

Tytuł przelewu:

SP27, nazwisko i imię, klasa, miesiąc

ODBIORCA:

SP27 KATOWICE

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT ZA WYŻYWIENIE.

  40 1020 2313 0000 3202 0515 1131.

 

PROCEDURA DOKONYWANIA WPŁAT ZA WYŻYWIENIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W KATOWICACH

 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do dokonywania wpłat za wyżywienie dziecka.

2. Wpłaty za posiłki powinny być uiszczane wyłącznie przelewem od  1 do 5 dnia każdego miesiąca.

3. Przelewy można dokonywać internetowo, w kasie Poczty Polskiej lub innych bankach. PKO 

Bank nie pobiera prowizji za wpłatę na poniższy rachunek.

4. Ogłoszenie o wysokości kwoty do przelewu na dany miesiąc  znajduje się na drzwiach szkoły, jadalni oraz na stronie internetowej.

5. Schemat wpłaty:

Nr rachunku do przelewu: 40 1020 2313 0000 3202 0515 1131

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 27 w Katowicach

Tytuł przelewu:

SP 27, Nazwisko  i imię dziecka, klasa, miesiąc, za który dokonywana jest wpłata.

6. Zwroty za niewykorzystane posiłki mogą otrzymać osoby, których nieobecność trwa powyżej 3 dni, po uprzedniej informacji od intendentki o ilości dni do odliczenia.

7. Warunkiem zwrotu jest zgłoszenie nieobecności dziecka u intendentki w jadalni lub telefonicznie pod numerem:  32   2028188 wew. 22.

8. Szczegółowe informacje na temat posiłków zawiera  „Regulamin korzystania z jadalni”.

9. Do przestrzegania powyższej procedury zobowiązani są wszyscy korzystający z wyżywienia w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach.

 

Z A RZ Ą D ZE N I E nr 15 2O14/2015
z dnia 27 stycznia2OL5 r. w sprawie
warunków korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokości opłat za posiłki

Na podstawie art. 67a ust. 3 z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.
2572 z późn. zm.) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Wł. Szafera w Katowicach zarządza
następujące warunki korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokość wnoszonych opłat:
§1
Stołówka szkolna przygotowuje posiłki w formie obiadu dla uczniów i pracowników szkoły oraz w formie
śniadań, obiadów i podwieczorków dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w
oddziałach przedszkolnych działających w szkole oraz dla uczniów Gimnazjum nr 19 w Katowicach;
§2
Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400;
Cena posiłków wynosi:
t. Dla uczniów, których koszty obiadu pokrywają rodzice - 3 zł i obejmuje koszty produktów
wykorzystywanych do ich przygotowania,
2. Dla uczniów, którym przyznano świadczenie socjalne w formie jednego gorącego posiłku
dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz dla pracowników
wynosi - 5,84 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty
przygotowania posiłku,
3. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych których koszty obiadu pokrywają rodzice - 5 zł dzienne
wyżywienie obejmujące: śniadanie - 1,5 zł, obiad - 2,5 zł, podwieczorek 1 zł.
4. Dla dzieci oddziałów przedszkolnych, którym przyznano świadczenie socjalne w formie
3 posiłków dziennie, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wynosi -7,84 zł i obejmuje koszty produktów wykorzystanych do ich przygotowania i koszty
przygotowania posiłku,
§ą
1. Opłaty za posiłki, o których mowa w § 3 należy wnosić za cały miesiąc z góry od dnia 01 - 05
miesiąca, w którym wydawane mają być posiłki.
2. Osobom, które nie wniosą w podanym wyżej terminie opłaty od szóstego dnia miesiąca posiłki
nie będą wydawane.
3. Opłaty za posiłki dokonywane są przelewem na rachunek bankowy (dokument potwierdzający
dokonanie przelewu bankowego należy przedłożyć do dnia 05 każdego miesiąca).

§s
Zwrotu opłaty za niewykorzystane posiłki uczniom lub pracownikom dokonuje się w przypadku
gdy absencja w szkole wynosi powyżej jednego dnia i została zgłoszona intendentowi,
kierownikowi świetlicy lub w sekretariacie szkoły. Zwrotu dokonuje się w formie odpisu z
należności za obiady w następnym miesiącu, a w przypadku nieobecności dziecka w ostatnim
miesiącu, w którym prowadzone jest żywienie w roku szkolnym lub w przypadku ostatniego
miesiąca roku kalendarzowego zwrot dokonywany jest w formie elektronicznej.
Zwroty, o których mowa w ust. 1wypłaca CUW w Katowicach.
§6
Należną kwotę, o której mowa w § 5 oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku i liczby nieobecności
dni uczniów lub pracowników szkoły.
§7
Zezwala się na kupowanie pojedynczych posiłków w opłatach ustalonych w §3 ust.1 i 2.
§8
L. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015 r.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc w całości zarządzenie
nr 9/2013/2O14 z dnia 27 stycznia 2O14 r. w sprawie warunków korzystania ze stołówki
szkolnej w tym wysokości opłat za posiłki.
§9
Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest intendent.

 

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com